Eastern White Octagon Stone Mosaics Marble Mosaic Tiles MS-MLMEW039